ETN7.0

Felvételi jelentkezés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI ELJÁRÁSHOZ

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. § (1) bekezdése, valamint az európai általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében az Adventista Teológiai Főiskola (továbbiakban: Intézmény) tájékoztatja az érintetteket az Intézmény jelentkezési felületén történő adatkezelésről.

Mire használjuk az Ön adatait?

A felvételi ideje alatt a nem személyes adatok (pl. középiskola, versenyeredmények), illetve a jelentkezői ajánlás a felvételről szóló döntést segítik elő. A személyes adatok az azonosítást szolgálják. A kapcsolati adatokat a jelentkezővel, ajánlóval való kommunikációra használjuk.

Mely adatait fogjuk kezelni?

Jelentkezők:
Személyes adatok
- Születési név
- Viselt név
- Anyja születési neve
- Születési dátum
- Születési ország
- Születési hely
- Neme
- Igazolványkép
- TAJ szám
- Ha nincs magyar TAJ száma, de van külföldi, a külföldit írja be.
Állampolgárságok
- Állampolgárság (Ha több állampolgársága van, kérjük mindengyiket adja meg és töltse föl az állampolgárságot igazoló dokumentumot.))
Címek
- A cím típusa
- Ország
- Város/község (ismert irányítószám alapján automatikus kitöltődik)
- Irányítószám
- Közterület, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó
- Lakcímkártya
Értesítési adatok
- Értesítési adat típusa
- Elérhetőség
Okmány adatok
- Típus 
- Okmány azonosító száma
- Okmány kiállítási dátuma
- Dokumentum
Hozott okiratok
- Típus
- A dokumentum nyomdai sorszáma
- Megszerzés dátuma
- Kiállító intézmény
- A dokumentum azonosító száma
- Dokumentum
Egyéb dokumentumok
- Típus
- Egyéb, ha nincs a fenti listában
- A dokumentum azonosító száma
- Dátum
- Kiállító szervezet
- Leírás
- Dokumentum
Igazolások:
- Igazolás típusa
- Igazolás kiállításának dátuma
- Igazolást kiállító (szervezet) neve
- Fogyaték esetén ennek mértéke százalékban meghatározva
- Igazolás beadásának dátuma
- Gyermekgondozás esetén annak jogcíme
- Gyermekgondozás vagy hátrányos helyzet esetén annak kezdete
- Gyermekgondozás vagy hátrányos helyzet esetén annak vége
- Dokumentum
Nyelvvizsgák
- Nyelv azonosítója
- A nyelvtudás foka
- A nyelvtudás fajtája
- A nyelvvizsga típusa
- A nyelvvizsga egynyelvű/kétnyelvű
- A nyelvvizsga bizonyítványt kiállító vizsgaközpont
- A nyelvvizsgával egyenértékű dokumentum típusa
- A nyelvvizsgával egyenértékű dokumentumot kiállító intézmény (FIR-ből kikerült adat!).
- A nyelvvizsgabizonyítvány száma
- A nyelvvizsga dátuma
- Dokumentum
 

Ajánlók:
- név
- beosztás
- szervezet
- e-mail cím

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait?

Az Intézmény a felvételi eljárás során a jelentkező adatait a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 18 §-ában foglaltak alapján jogosult kezelni. 
Ön jelentkezésével hozzájárulását adja adatai kezeléséhez.
Az ajánló adatait saját hozzájárulása alapján kezeljük.

Ki lesz az Ön adatainak kezelésére/feldolgozására feljogosítva?

Adatkezelő:
Adventista Teológiai Főiskola
2119 Pécel Ráday u. 12
(28) 547-295
e-mail cím: atf@adventisa.hu

Adatfeldolgozás:
Adatait a Felvételi Bizottság, valamint a Tanulmányi Hivatal tagjai jogosultak kezelni. Adatait az elektronikus tanulmányi nyilvántartásban, valamint papír alapon is nyilván tartjuk. Adatfeldolgozók:

 • Felvételi Bizottság tagjai
 • Tanulmányi Hivatal munkatársai
 • Kodasoft Informatikai és Tanulmányi Bt. a tanulmányi rendszer üzemeltetője


Meddig kezeljük az Ön adatait?

A felvételi eljárás lezárultát követő egy évig.

Az Önt megillető jogosultságok (részletes kifejtését a jelen tájékoztató melléklete tartalmazza):

 1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog - Ön bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről;
 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga - Ön bármikor hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz;
 3. kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog - ha pontatlanul kezeljük az adatait, kérjük, jelezze, és azt javítjuk, töröljük stb.
 4. tájékoztatás címzettek személyéről - kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni arról is, ha továbbítottuk valakinek az Ön adatait;
 5. adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén) – amennyiben szüksége van rá, átadjuk az Ön részére személyes adatait;
 6. tiltakozáshoz való jog - Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen;
 7. automatizált döntéshozatal esetén - az a jog, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya. Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel;
 8. a jogorvoslathoz való jog - jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van?

Az intézmény főtitkárához:
Dr. Michelisz Richárd, főtitkár
e-mail: fotitkar@atf.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: www.naih.hu
Tel.: +36-1-391-1400

Bírósághoz:
Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

MELLÉKLET 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek részletes ismertetése

Az adatkezeléssel érintett (a továbbiakban érintett) adatkezeléssel összefüggő jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismerete azért fontos, mert az adatkezelő személyes adatokat kezel. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami alapján az érintett azonosítható. Így személyes adat nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem akár a fizikai, mentális stb. azonosságára jellemző ismeret is,

A GDPR III. fejezetében (érintettek jogai) meghatározott rendelkezések és feltételek szerint az érintettet megilleti:

 1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog,
 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga,
 3. kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés  korlátozásához való jog,
 4. tájékoztatás címzettek személyéről,
 5. adathordozhatósághoz való jog: csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén;
 6. tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat ellátása során történő adatkezelés esetében,
 7. automatizált döntéshozatal esetén az érintettet az a jog, hogy ne terjedjen ki rá a döntés hatálya;
 8. a jogorvoslathoz való jog: az érintett a jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Az alábbiakban az érintettet illető egyes jogok kifejtése olvasható.

1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12-14. cikk)
Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatvédelmi tisztviselőre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az adatok forrására, és az érintetti jogokra, jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolja a személyazonosságát.

2. Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, beleértve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

3. Az érintett adatainak helyesbítése, törlése és az adatkezelés korlátozása (GDPR 16. cikk)
3.1. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
3.2. A törléshez való jog - „ az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk)
A személyes adatot törölni kell, ha
1. az adatkezelés célja megszűnt;
2. az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
3. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
4. az adatkezelés jogellenes;
5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
6. az adatok törlésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor.
3.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
2. az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését;
3. adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
4. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

4. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk)
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot.

6. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást2 is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog (GDPR 22. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

8. Jogorvoslat igénybevétele – vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek
8.1. Adatvédelmi tisztviselő (Infotv. 24. § (2) bekezdése, GDPR 39. cikk)
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. (GDPR 12. cikk (4) bek.)

8.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető vizsgálat (Infotv. 52-58. §), GDPR 57. Cikk, 77. cikk
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza.
A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54-58. §-ai tartalmazzák.
Döntést főszabály szerint a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz.

8.3.Bírósági jogérvényesítés (Infotv. 22. §, GDPR 79. cikk)
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban rögzített jogait (lásd.: fent).
A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.
Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől:
- ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni;
- ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát (pl. személyes adat illetéktelen személlyel való közlése vagy nyilvánosságra hozatala), az érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől.

 

nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2021-08-04, 31.hét© kodasoft 2001-2021