Felhasználói menük

Tartalom:
Regisztráció
Saját elérhetőség
Saját adatlap
Saját beállítások
Saját tantárgyak
Saját tantárgyak
Saját kurzusok
Tanulmányi összesítő

Regisztráció

Az ETN-be való belépéshez egyszeri regisztráció szükséges. A regisztrációban meg kell adnia egy e-mail címet, amely ezentúl az ETN azonosítója lesz. Erre az e-mail címre az ETN automatikusan elküldi Önnek az új jelszavát, amely később megváltoztatható. A továbbiakban a belépéskor mindig ezzel az e-mail címmel (mint azonosítóval) és jelszóval tud belépni az ETN-be.
Az itt megadott e-mail címet (belső e-mail), az ETN bizalmasan kezeli, ezt nem jelenteti meg a tudakozó oldalain, és nem küldi el a Felsőoktatási Regisztrációs Rendszerbe (FIR). Az információszolgáltatás céljára (tudakozó, FIR) külön elérhetőségi e-mail cím szolgál (külső e-mail). Természetesen a két e-mail cím lehet ugyanaz. Az azonosításhoz megadott e-mail címet tanácsos rendszeresen olvasni.
Mire szolgál az azonosító e-mail cím?
- Egyértelműen azonosítja a felhasználót.
- Jelszó elfelejtése esetén erre a címre automatikusan új jelszó kérhető.
- Erre az e-mail címre küldi az ETN a fontos rendszerüzeneteket, illetve ide érkeznek az ETN körlevelek is.
Saját elérhetőség

A tudakozóban megjelenítendő adatok szerkesztésére van lehetőség. Ezek az adatok csak a tudokozóban jelennek meg, és szabályozható, hogy az Interneten bárki számára elérhetőek, vagy csak az ETN felhasználóknak belépés után.

Saját adatlap

Itt a saját törzslapunk tekinthető meg, különböző táblázatokban. A törzslaphoz több adattábla tartozik (személyes adatok, címek, stb.). Azok a táblák amelyek neve előtt [FIR] található, olyan adatokat tartalmaznak, amelyek a FIR adatbázisba is bejelentésre kerülnek. Az [ETN] jelzésű táblák adatait csak az ETN tartja nyilván.
Az adatok módosítását kezdeményezhetjük a [módosít], [új adat], [töröl], stb. gombok lenyomásával. Az adatmódosítás itt nem történik meg közvetlenül, hanem a rendszer azt kérésként továbbítja további intézményi feldolgozásra (ETN adminisztrációhoz). Ld. jobb oldalon fent: [üzemmód: feldolgozás kérelemküldéssel]. A kérelem feldolgozása után rögzülhet a módosítás, majd ha szükséges, a FIR-be digitális aláírással és üzenetküldéssel megy tovább a módosított adat.

Saját beállítások

Itt az ETN felületét és működését saját igényeinkre szabhatjuk (pl. háttérszín kiválasztása).

Tantárgyak szerkesztése

Ebben a menüben azokat a tantárgyakat szerkesztheti, amelynek Ön tárgyfelelőse. Mint tárgyfelelős minden mezőt szerkeszthet, kivéve Kód, Kredit, Tárgyfelelős mezőket.
A tárgyleírásokat a [mutat] gomb megnyomásával tekintheti meg.

Kurzusok szerkesztése

Ebben a menüben azokat a kurzusokat szerkesztheti, amelynek Ön oktatója. Csak azok a kurzusok szerkeszthetőek a [módosít] gomb által, amelyek meghirdetési féléve az aktuális vagy azt követő félévre esik. Visszamenőleg a kurzusok adatai olvashatóak, de már nem szerkeszthetőek. Ha Ön nem tárgyfelelőse a kurzusnak, akkor a Kód, Név, Kredit, Félév, Meghirdetés gyakorisága, Összes kontaktóra, Heti kontaktóra, Tárgyfelelős, Oktatók, Cél mezőket nem szerkesztheti, de a többi mezőt módosíthatja.
A kurzusleírásokat a [mutat] gomb megnyomásával tekintheti meg.

Tanulmányi eredmény az ETN-ben

Az ETN-ben az alábbi számonkérési módokat különböztethetjük meg:
 • vizsga (ötfokozatú), rövidítve: K5
 • gyakorlati jegy (ötfokozatú), rövidítve: G5
 • beszámoló (háromfokozatú), rövidítve: B3
 • aláírás, rövidítve: A
 • szigorlat (ötfokozatú), rövidítve: SZ

 • Az érdemjegyeket az ETN egy egész számmal tárolja az adatbázisban, a K5, B5, SZ érdemjegyeit 1-5 ("elégtelen"-"jeles") értéket vehetnek fel, a B3 értékei: 1,3,5, azaz "nem felelt meg", "megfelelt", "kiválóan megfelelt", az aláírás pedig 1="nem teljesített", 2="teljesített".

  A tanulmányi teljesítményt az ETN mindig közvetlenül a hallgató tanulmányi eredményeiből számítja ki. Tanulmányi teljesítményként az ETN a kreditindexet és a korrigált kreditindexet (átmenetileg a súlyozott átlagot) adja meg. Az egyes kurzusok tanulmányi eredményét az alábbiak szerint veszi figyelembe:
  T/1. Ha a leckekönyvi bejegyzésben a számonkérés módja "A", akkor az soha nem számít be a kreditindexbe és korrigált kreditindexbe csak a kreditgyűjtésben van szerepe.
  T/2. Ha a leckekönyvi bejegyzésben az érdemjegy előtt egy # látható, akkor az nem számít be a kreditindexbe és korrigált kreditindexbe csak a kreditgyűjtésben van szerepe. Ennek a beállítására adminisztrátori jogkörből (oktatás/leckekönyv alatt) van lehetőség, az érdemjegy módosításánál.
  T/3. Amennyiben egy kurzushoz több érdemjegy is társul, akkor mindig a legjobb érdemjegyet (és csak azt) veszi figyelembe az ETN.

  Kreditindex/korrigált kreditindex:
  "Egy félévben a hallgató teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére a kreditindex illetve a korrigált kreditindex alkalmas. A kreditindex számításánál a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képezett összeget az átlagos előrehaladás esetén egy félév alatt teljesítendő harminc kredittel kell osztani. A korrigált kreditindex a kreditindexből egy, a félév során teljesített és az egyéni tanrendben vállalt kreditek arányának megfelelő szorzótényezővel számítható." (79/2006 Korm. rend., 24/3.)

  Képlettel:
  Kreditindex = SUMMA(kreditpont x érdemjegy)/30
  Korrigált kreditindex = SUMMA(kreditpont x érdemjegy)/30 x (teljesített kredit / felvett kredit)
  A teljesített kredit a teljesített kurzusok kreditjeinek összege, a felvett kredit pedig a felvett kurzusok kreditjeinek összege. (Az intézmények saját hatáskörben döntenek arról, hogy melyik mutatót választják a tanulmányi teljesítmény mérésére. Az ETN mindkettőt kijelzi.)

  Kérdések/válaszok:
  - Mit tekint az ETN teljesített és nem teljesített kurzusnak?
  - Teljesített: ha az adott kurzusfelvételnél az érdemjegy mezőben van egy 1-nél jobb eredmény, akkor a kurzus teljesített.
  - Nem teljesített: ha az adott kurzusfelvételnél az érdemjegy mezőben nincs egy 1-nél jobb eredmény, akkor a kurzus nem teljesített. Ilyen az is, amikor csak elégtelen (akár több is) szerepel érdemjegyként, és az is, ha semmi sem szerepel érdemjegyként, mert pl. a hallgató nem ment el vizsgázni.

  - A leckekönyvi megjegyzés rovatnak mi a szerepe?
  - Az adott bejegyzéshez tartozó szöveges jegyzet vagy hivatalos bejegyzés tárolására szolgál. Adminisztrátori jogkörből (futási paraméterek) ki/be kapcsolható, hogy jegybeíráskor írható-e ez a mező. A tanulmányi teljesítmény kiszámolására semmilyen hatással nincs.

  - A háromfokozatú beszámoló hogyan kerül a tanulmányi teljesítménykor beszámításra?
  - A következő értékekkel: nem teljesített = 1, megfelelt = 3, kiválóan megfelelt = 5.

  - Az elégtelen és annak javítása hogyan kerül a tanulmányi teljesítmény mérésekor beszámításra?
  - Csak a javított érdemjegy kerül beszámításra, ez a kurzus teljesítésének végső értéke (ld. T/3 szabály). A kurzushoz tartozó vizsgák számát a javítás növeli, amelyet az intézmény korlátozhat.

  - A javított érdemjegy (pl. közepesről jelesre) hogyan kerül a tanulmányi teljesítmény mérésekor beszámításra?
  - Csak a jobb érdemjegy kerül beszámításra, ez a kurzus teljesítésének végső értéke (ld. T/3 szabály). A kurzushoz tartozó vizsgák számát a javítás növeli, amelyet az intézmény korlátozhat.

  - Hogyan lehet nyilvántartani azt, ha valaki a félévközi követelményeket teljesítette, bár érdemjegyet nem tudott szerezni az adott tárgyból?
  - A leckekönyvi bejegyzés szöveges megjegyzés rovatába lehet rögzíteni.

  - A kreditbeszámítást hogyan kezeli az ETN?
  - A kreditbeszámítás csak adminisztrátori jogkörrel (oktatás/leckekönyv) vezethető be. Kreditbeszámításkor két eset lehetséges:
  a) van olyan tantárgy a mintatantervben, amelybe beszámítható az eredmény;
  b) nincs ilyen tantárgy a mintatantervben, de van olyan doboz (akár szabadon választható), amelybe beszámítható az eredmény.
  Ha az a) eset áll fenn, akkor a leckekönyvi adminisztrációnál a tantárgyak közül ki kell választani a megfelelőt, és bevezetni a leckekönyvbe. A leckekönyvön belül módosítható a bejegyzés számonkérése, így aláírással (egyszerű "teljesített" eredménnyel) rögzíthető a kreditbeszámítás (ld. T/1. szabály). Lehetőség van arra is, hogy érdemjeggyel rögzítsük az eredményt, ekkor az átlagba való beszámítást a leckekönyvi bejegyzésnél külön ki kell kapcsolni (T/2. szabály). A b) esetnél létre kell hoznunk és az adott dobozhoz társítanunk kell egy 0 kredit értékű kreditbeszámító tantárgyat (pl. "Kreditbeszámítás" névvel). Ugyanazt a folyamatot kell végrehajtanunk mint az a) esetnél, csak a leckekönyvi bejegyzésben az adott hallgatónál módosítanunk kell a tárgy kreditértékét a megfelelő értékre. A megjegyzés rovatba rögzíthetjük a kreditbeszámítási határozatra való hivatkozást is.

  - A kredit nélküli követelményeket hogyan kezeli az ETN?
  - Nulla kredites tantárgyként van lehetőség kredit nélküli követelmények nyilvántartására. A nulla kredites tárgyakat ugyanúgy hozzá lehet rendelni a megfelelő dobozokhoz, sőt lehetőség van nulla kredites doboz létrehozására is (pl. "kredit nélküli követelmények" címmel). Ezekben az esetekben javasolt az "aláírás" (A) számonkérési módot választani. A tematikában vagy cél megadásában lehet rögzíteni a kredit nélküli követelmény leírását. Ez a lehetőség magába foglalhatja pl. az alkalmassági vizsgákat, záróvizsgákat, testnevelést, stb.